Biz hakda

QINGDAO YIHOO POLYMER TEXNOLOGY CO., LTD

Qingdao şäherinde ýerleşýän “Qingdao Yihoo Polimer Technology Co., Ltd”, gözleg we satuw ukyby bolan toplumlaýyn kärhana.

Kompaniýa, deňiz kenaryndaky şäheriň amatly transport we logistika artykmaçlyklary sebäpli Hytaýda we daşarda ýüzlerçe müşderä hyzmat hödürledi.

Has anyk programmalarda polimer goşundylary bilen üpjün etmek üçin kompaniýa aşakdaky programmalary öz içine alýan önüm seriýasyny döretdi: PA polimerizasiýa we modifikasiýa goşundylary, PU köpükleýji goşundylar, PVC polimerizasiýa we üýtgetme goşundylary, kompýuter modifikasiýa goşundylary, TPU elastomer modifikasiýa goşundylary, pes VOC awtoulag trim goşundylary , dokma bezeg serişdesi goşundylary, örtük goşundylary, kosmetika goşundylary, API we araçylar we zeolit ​​we ş.m. ýaly beýleki himiki önümler .. Kompaniýa müşderileriň bir lezzet almagyny üpjün etmek üçin bir önümiň ýerine bir seriýa (UV sorujydan antioksidanta çenli) - şu ýerde hyzmaty bes et.

"Täze we köne kinetiki energiýa öwrülişigi" islegini we dünýäde täze material üýtgetmesine bolan islegi kanagatlandyrmak üçin kompaniýa mätäçlere ýöriteleşdirilen önümleri / hyzmaty hödürledi. Güýçli gözleg we gözleg ukybyna bil baglap, kompaniýa paket önümini ýa-da molekulýar üýtgedilen önümleri hödürläp biler.

Biziň pelsepämiz

Kompaniýa hemişe 'gadyr, jogapkärçilik' pelsepesini öňe sürýär.

'Gadyr' diýmek, alýan zatlarymyz üçin minnetdar bolmalydyrys;

'jogapkärçilik', her bir müşderini alýandygymyzy we tüýs ýürekden sargyt edýändigimizi aňladýar.

Filosofiýadan ylham alan kompaniýa, elbetde, her bir müşderä iň oňat hünärli önümleri we hünär hyzmatyny eder.

Üstünliklerimiz

Bölüm - Bir

Kompaniýa gözleg işlerine we bölünen meýdanlarda kömekçi üpjünçilige has köp üns berýär. PA, PU (aýakgapdaky TPU elastomerini goşmak bilen), PVC we pes VOC awtoulag bezeg goşundylarynyň dört esasy amaly meýdançasyny barlaýarys we polimerizasiýa, garramaga we ýangyna garşy kömekçi enjamlary üpjün edýäris.

Gözleg we başarnyk

Kompaniýa, ýöriteleşdirilen önümleri ýa-da formula önümlerini berip biljek materikde we Taýwan Hytaýda gözleg we barlag merkezi bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Biri - gaplama hyzmaty

Müşderiler kompaniýadan satyn alanyňyzda bir gaply önümlerden we bir gaply tehniki goldawdan lezzet alyp bilerler.

Logistika we ammar

Şanhaý we Çingdao portlarynyň iberiş kuwwatynyň artykmaçlyklaryna bil baglap, daşary ýurtly müşderiler üçin ýük daşamak hyzmatlaryny netijeli üpjün edip bileris. Şol bir wagtyň özünde, iki portdaky ammarda adaty sargytlar üçin sanawymyz bar.